تبلیغات
امیر المؤمنین علی(ع) نور ولایت - کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز
کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز | احکام نماز و روزه ,

1 - هرگاه چیزى از واجبات نماز را عمدا كم یا زیاد كند اگر چه یك حرف آن باشد , نماز باطل است .


2 - اگـر به واسطه ندانستن مساله , چیزى از واجبات ركنى نماز را كم كند , نماز باطل است و اما كم كـردن واجـب غیر ركنى یا زیاد كردن ركن از جاهل قاصر یا كسى كه معتمد به حجت است , نماز را باطل نمى كند , و چنانچه به واسطه ندانستن مساله - هر چند از روى تقصیر - حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند یا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند بخواند , یا در مسافرت نماز ظهر و عصر و عشا را چهار ركعتى بخواند , نمازش صحیح است .


3 - اگـر در بـیـن نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده , باید نماز را بهم بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند و اگر بعد از نماز بفهمد , باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بجا آورد و اگر وقت گذشته قضا نماید.


4- اگر بعد از رسیدن به ركوع یادش بیاید كه دو سجده از ركعت پیش را فراموش كرده , نمازش بنابر احـتـیـاط باطل است , و اگر پیش از رسیدن به ركوع یادش بیاید , باید برگردد و دو سجده را بجا آورد و بـرخـیزد و حمد و سوره یا تسبیحات را بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز بنابر احتیاط مستحب براى ایستادن بیجا دو سجده سهو بنماید.

5 - اگـر پـیـش از گـفـتـن السلام علینا و السلام علیكم یادش بیاید كه دو سجده ركعت آخر را بجا نیاورده , باید دو سجده را بجا آورد و دوباره تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد.

6 - اگـر پیش از سلام نماز یادش بیاید كه یك ركعت یا بیشتر از آخر نماز نخوانده , باید مقدارى را كه فراموش كرده بجا آورد.


7 - اگـر بـعـد از سـلام نماز یادش بیاید كه یك ركعت یا بیشتر از آخر نماز را نخوانده , چنانچه كارى انـجـام داده كـه اگـر در نـمـاز عمدا یا سهوا اتفاق بیفتد نماز را باطل مى كند , مثلا پشت به قبله كرده , نمازش باطل است و اگر كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند , انجام نداده باید فورا مقدارى را كه فراموش كرده بجا آورد و براى سلام زیادى بنابر احتیاط لازم دو سجده سهو بنماید. 


8 - هـرگـاه بعد از سلام نماز عملى انجام دهد كه اگر در نماز عمدا یا سهوا اتفاق بیفتد نماز را باطل مـى كند , مثلا پشت به قبله نماید و بعد یادش بیاید كه دو سجده آخر را بجا نیاورده , نمازش باطل است و اگـر پـیش از انجام كارى كه نماز را باطل مى كند , یادش بیاید باید دو سجده اى را كه فراموش كرده بجا آورد , دوبـاره تـشهد بخواند و سلام نماز را بدهد و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو براى سلامى كه اول گفته است بنماید. 


9 - اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده , باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید , و اگر بـفـهـمـد پـشـت به قبله خوانده چنانچه وقت نگذشته باشد باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته باشد چـنانچه مردد بوده قضا لازم است و گرنه قضا لازم نیست و اگر بفهمد نماز را بین طرف راست و طرف چپ قبله بجا آورده , در صورتى كه بعد از گذشتن وقت باشد قضا ندارد , ولى اگر پیش از گذشتن وقت بـاشد در صورتى كه در انحراف از قبله معذور نبوده مثل اینكه در جستجوى طرف قبله كوتاهى كرده باید بنابر احتیاط نماز را دوباره بخواند.


نوشته شده توسط بستانی در یکشنبه 15 شهریور 1388 و ساعت 09:36 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ چرا مأمون امام رضا را ولی‌عهد خود کرد؟ + چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟ + مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟! + اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت سوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت دوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت اول+ زیارت اربعینی+ فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام + خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السّلام + فضیلت گریه بر امام حسین (ع)+ خواص گریه برای امام حسین علیه السلام + خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام + ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام + در سوگ اربعین + اربعین حسبنی

صفحات: