تبلیغات
امیر المؤمنین علی(ع) نور ولایت - نماز قضاء
نماز قضاء | احکام نماز و روزه ,
1379 - كـسى كه نماز یومیه خود را در وقت آن نخوانده باید قضاى آن را بجا آورد , اگر چه در تمام وقت نماز خواب مانده یا به واسطه مستى نماز نخوانده باشد , و همچنین است هر نماز واجب دیگرى كه آن را در وقـتـش نخواند , حتى - بنابر احتیاط لازم - نمازى را كه در وقت معینى به نذر بر او واجب شده ولى نماز عـید فطر و قربان قضا ندارد , و همچنین نمازهایى را كه زن در حال حیض یا نفاس نخوانده قضا ندارد چه نمازهاى یومیه باشد چه غیر آن .
1380 - اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازى را كه خوانده باطل بوده باید قضاى آن را بخواند.
1381 - كسى كه نماز قضا دارد , باید در خواندن آن كوتاهى نكند , ولى واجب نیست فورا آن را بجا آورد.
1382 - كسى كه نماز قضا دارد مى تواند نماز مستحبى بخواند.
1383 - اگـر انـسـان احتمال دهد كه نماز قضایى دارد یا نمازهایى را كه خوانده صحیح نبوده , مستحب است احتیاطا قضاى آنها را بجا آورد.
1384 - در قضاى نمازهاى یومیه ترتیب لازم نیست - مگر در نمازهایى كه در اداى آنها ترتیب هست , مثل نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا از یك روز - اگر چه بهتر در غیر آنها نیز مراعات ترتیب است .
1385 - اگـر بـخواهد قضاى چند نماز غیر یومیه مانند نماز آیات را بخواند یا مثلا بخواهد قضاى یك نماز یومیه و چند نماز غیر یومیه را بخواند , لازم نیست آنها را به ترتیب بجا آورد.
1386 - اگـر تـرتیب نمازهایى را كه نخوانده فراموش كند بهتر آن است كه طورى آنها را بخواند كه یقین كـنـد به ترتیبى كه قضا شده بجا آورده است , مثلا اگر قضاى یك نماز ظهر و یك نماز مغرب بر او واجب اسـت و نمى داند كدام اول قضا شده , اول یك نماز مغرب و بعد از آن یك نماز ظهر و دوباره نماز مغرب را بـخـوانـد , یـا اول یك نماز ظهر و بعد از آن یك نمار مغرب , و دوباره نماز ظهر را بخواند , تا یقین كند هر كدام را كه اول قضا شده اول خوانده است .
1387 - اگـر نـمـاز ظـهـر یـك روز و نماز عصر روز دیگر یا دو نماز ظهر یا دو نماز عصر از او قضا شده و نـمـى داند كدام اول قضا شده است چنانچه دو نماز چهار ركعتى بخواند به نیت اینكه اولى قضاى نماز روز اول و دومى قضاى نماز روز دوم باشد در حاصل شدن ترتیب كافى است .
1388 - اگر یك نماز ظهر و یك نماز عشا یا یك نماز عصر و یك نماز عشا از او قضا شود , و نداند كدام اول قـضـا شده است , بهتر آن است كه طورى آنها را بخواند كه یقین كند به ترتیب بجا آورده است , مثلا اگر یـك نـماز ظهر و یك نماز عشا از او قضا شده و اولى آنها را نمى داند , اول یك نماز ظهر بعد از آن یك نماز عشا , دوباره یك نماز ظهر بخواند , یا اول یك نماز عشا بعد یك نماز ظهر , دوباره یك نماز عشا بخواند.
1389 - كسى كه مى داند یك نماز چهار ركعتى نخوانده ولى نمى داند نماز ظهر است یا نماز عشا , اگر یك نـمـاز چـهار ركعتى به نیت قضاى نمازى كه نخوانده بجا آورد كافى است و نسبت به جهر و اخفات مخیر مى باشد.
1390 - كـسـى كه پنج نماز پشت سر هم از او قضا شده و نمى داند اولى آنها كدام است , چنانچه نه نماز به تـرتیب بخواند مثلا از نماز صبح شروع كند و بعد از آنكه ظهر و عصر و مغرب و عشا را خواند دو مرتبه نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب را بخواند یقین به ترتیب حاصل نموده است .
1391 - كـسـى كه مى داند نمازهاى پنجگانه او هر كدام از یك روز قضا شده و ترتیب آنها را نمى داند , بهتر این است كه نماز پنج شبانه روز را بخواند , و اگر شش نماز از شش روز از او قضا شده نماز شش شبانه روز را بـخـوانـد و همچنین براى هر نمازى كه به نمازهاى قضاى او اضافه شود یك شبانه روز بیشتر بخواند تا یقین كند به ترتیبى كه قضا شده بجا آورده است , مثلا اگر هفت نماز از هفت روز نخوانده باشد نماز هفت شبانه روز را قضا نماید.
1392 - كـسـى كه مثلا چند نماز صبح یا چند نماز ظهر از او قضا شده و شماره آنها را نمى داند یا فراموش كرده مثلا نمى داند كه سه یا چهار یا پنج نماز بوده , چنانچه مقدار كمتر را بخواند كافى است .
ولى بهتر این است كه به قدرى نماز بخواند كه یقین كند تمام آنها را خوانده است مثلا اگر فراموش كرده كـه چـنـد نـمـاز صبح از او قضا شده است و یقین دارد كه بیشتر از ده نماز نبوده , احتیاطا ده نماز صبح بخواند.
1393 - كسى كه فقط یك نماز قضا از روزهاى پیش دارد , بهتر این است كه اگر وقت فضیلت نماز آن روز فوت نمى شود اول آن را بخواند بعد مشغول نماز آن روز شود.
و نـیـز اگـر از روزهـاى پـیش نماز قضا ندارد ولى یك نماز یا بیشتر از همان روز از او قضا شده است , در صـورتـى كـه وقـت فضیلت آن نماز فوت نمى شود بهتر این است كه نماز قضاى آن روز را پیش از نماز ادا بخواند.
1394 - اگـر در بین نماز یادش بیاید كه یك نماز یا بیشتر از همان روز از او قضا شده یا فقط یك نماز قضا از روزهاى پیش دارد چنانچه وقت وسعت دارد و ممكن است نیت را به نماز قضا برگرداند , بهتر این است كه نیت نماز قضا كند , اگر وقت فضیلت نماز آن روز فوت نمى شود , مثلا اگر در نماز ظهر پیش از ركوع ركعت سوم یادش بیاید كه نماز صبح آن روز مثلا قضا شده در صورتى كه وقت نماز ظهر تنگ نباشد , نیت را بـه نـمـاز صـبح برگرداند و آن را دو ركعتى تمام كند , بعد ظهر را بخواند , ولى اگر وقت تنگ است یا نـمـى تواند نیت را به نماز قضا برگرداند , مثلا در ركوع ركعت سوم نماز ظهر یادش بیاید كه نماز صبح را نخوانده , چون اگر بخواهد نیت نماز صبح كند یك ركوع كه ركن است زیاد مى شود نباید نیت را به قضاى صبح برگرداند.
1395 - اگـر از روزهـاى گـذشته نمازهاى قضا دارد و یك نماز یا بیشتر هم از همان روز از او قضا شده , چنانچه براى قضاى تمام آنها وقت ندارد یا نمى خواهد همه را در آن روز بخواند , مستحب است نماز قضاى آن روز را پـیـش از نـمـاز ادا بـخـواند و بهتر این است كه بعد از خواندن قضاى نمازهاى سابق دوباره نماز قضایى را كه در آن روز پیش از نماز ادا خوانده بجا آورد.
1396 - تا انسان زنده است اگر چه از قضاى نمازهاى خود عاجز باشد , دیگرى نمى تواند نمازهاى او را قضا نماید.
1397 - نماز قضا را با جماعت مى شود خواند , چه نماز امام جماعت ادا باشد یا قضا , و لازم نیست هر دو یك نماز را بخوانند , مثلا اگر نماز قضاى صبح را با نماز ظهر یا عصر امام بخواند اشكال ندارد.
1398 - مستحب است بچه ممیز را یعنى بچه اى كه خوب و بد را مى فهمد به نماز خواندن و عبادتهاى دیگر عادت دهند.
بلكه مستحب است او را به قضاى نمازها هم وادار نمایند.

نوشته شده توسط بستانی در دوشنبه 16 شهریور 1388 و ساعت 09:51 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ چرا مأمون امام رضا را ولی‌عهد خود کرد؟ + چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟ + مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟! + اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت سوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت دوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت اول+ زیارت اربعینی+ فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام + خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السّلام + فضیلت گریه بر امام حسین (ع)+ خواص گریه برای امام حسین علیه السلام + خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام + ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام + در سوگ اربعین + اربعین حسبنی

صفحات: