تبلیغات
امیر المؤمنین علی(ع) نور ولایت - نماز جماعت
نماز جماعت | احکام نماز و روزه ,
1408 - مستحب است نمازهاى واجب خصوصا نمازهاى یومیه را با جماعت بخوانند و در نماز صبح و مغرب و عشا , خصوصا براى همسایه مسجد و كسى كه صداى اذان مسجد را مى شنود بیشتر سفارش شده است .
1409 - در روایات معتبره وارد است كه نماز با جماعت به بیست و پنج درجه افضل از نماز فرادى است .
1410 - حـاضـر نـشدن به نماز جماعت از روى بى اعتنایى جایز نیست و سزاوار نیست كه انسان بدون عذر نماز جماعت را ترك كند.
1411 - مـستحب است انسان صبر كند كه نماز را با جماعت بخواند , و نماز جماعتى را كه مختصر بخوانند از نماز فرادى كه آن را طول بدهند بهتر مى باشد و نیز نماز جماعت از نماز اول وقت كه فرادى ـ یعنى تنها خـوانـده شـود - بـهتر است ولى بهتر بودن نماز جماعت در غیر وقت فضیلت نماز از نماز فرادى در وقت فضیلت آن معلوم نیست .
1412 - وقـتى كه جماعت برپا مى شود , مستحب است كسى كه نمازش را فرادى خوانده دوباره با جماعت بخواند , و اگر بعد بفهمد كه نماز اولش باطل بوده , نماز دوم او كافى است .
1413 - اگـر امـام یـا مـامـوم بـخـواهد نمازى را كه با جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند , هر چند استحبابش ثابت نیست ولى رجاء آوردن آن مانعى ندارد.
1414 - كـسـى كـه در نماز به حدى وسواس دارد كه موجب بطلان نمازش مى شود و فقط در صورتى كه نماز را با جماعت بخواند , از وسواس راحت مى شود , باید نماز را با جماعت بخواند.
1415 - اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر كنند كه نماز را با جماعت بخواند , احتیاط مستحب آن است كه نـمـاز را بـه جـماعت بخواند البته هر وقت كه امر و نهى پدر یا مادر از روى شفقت نسبت به فرزند باشد و مخالفتش موجب اذیت آنان شود , حرام است بر فرزند مخالفت نماید هر چند به حد عقوق هم نرسد.
1416 - نـمـاز مستحب را نمى شود در هیچ موردى - بنابر احتیاط - با جماعت خواند , ولى نماز استسقاء را كـه بـراى آمـدن بـاران مى خوانند مى توان با جماعت خواند و هم چنین نمازى كه واجب بوده و به جهتى مـسـتـحـب شده است , مانند نماز عید فطر و قربان كه در زمان امام علیه السلام واجب بوده و به واسطه غایب شدن ایشان مستحب مى باشد.
1417 - موقعى كه امام جماعت نماز یومیه مى خواند , هر كدام از نمازهاى یومیه را مى شود به او اقتدا كرد.
1418 - اگـر امـام جـماعت قضاى نماز یومیه خود یا شخص دیگرى را كه فوت آن یقینى باشد مى خواند , مـى شـود بـه او اقـتـدا كرد , ولى اگر نماز خود یا شخص دیگرى را احتیاطا به جا مى آورد اقتدا به او جایز نـیـسـت مگر آن كه نماز ماموم هم احتیاطى باشد و سبب احتیاط امام سبب احتیاط ماموم نیز بوده باشد , ولى لازم نیست كه براى احتیاط ماموم سبب دیگرى نباشد.
1419 - اگر انسان نداند نمازى را كه امام مى خواند نماز واجب یومیه است یا نماز مستحب , نمى تواند به او اقتدا كند.
1420 - در صـحت جماعت شرط است كه بین امام و ماموم و هم چنین بین ماموم و ماموم دیگر كه واسطه بین ماموم و امام است حایلى نباشد و مراد از حایل چیزى است كه آنها را از هم جدا كند , خواه مانع از دیدن شود مانند پرده یا دیوار و امثال اینها , و خواه مانع نشود مانند شیشه .
پس اگر در تمام احوال نماز یا بعض آن بین امام و ماموم یا بین ماموم و ماموم دیگر كه واسطه اتصال است چنین حایلى باشد جماعت باطل خواهد شد.
و زن از این حكم مستثنى است چنان كه خواهد آمد.
1421 - اگـر بـه واسـطـه درازى صف اول , كسانى كه دو طرف صف ایستاده اند , امام را نبینند مى توانند اقتدا كنند و نیز اگر به واسطه درازى یكى از صفهاى دیگر كسانى كه دو طرف آن ایستاده اند , صف جلوى خود را نبینند مى توانند اقتدا نمایند.
1422 - اگـر صـفهاى جماعت تا در مسجد برسد , كسى كه مقابل در , پشت صف ایستاده نمازش صحیح اسـت , و نـیز نماز كسانى كه پشت سر او اقتدا مى كنند صحیح مى باشد , بلكه نماز كسانى كه در دو طرف ایستاده اند و از جهت ماموم دیگر اتصال به جماعت دارند نیز صحیح است .
1423 - كـسـى كـه پـشت ستون ایستاده , اگر از طرف راست یا چپ به واسطه ماموم دیگر به امام متصل نباشد , نمى تواند اقتدا كند.
1424 - جـاى ایـسـتـادن امام باید از جاى ماموم بلندتر نباشد ولى اگر به مقدار ناچیز بلندتر باشد اشكال نـدارد و نیز اگر زمین سراشیب باشد , امام در طرفى كه بلندتر است بایستد , در صورتى كه سراشیبى آن زیاد نباشد , و طورى باشد كه به آن زمین مسطح بگویند مانعى ندارد.
1425 - اگـر جـاى مـاموم بلندتر از جاى امام باشد اشكال ندارد ولى اگر به قدرى بلندتر باشد كه نگویند اجتماع كرده اند جماعت صحیح نیست .
1426 - اگـر بـیـن كـسانى كه در یك صف ایستاده اند بچه ممیز یعنى بچه اى كه خوب و بد را مى فهمد , فاصله شود چنانچه ندانند نماز او باطل است مى توانند اقتدا كنند.
1427 - بعد از تكبیر امام اگر صف جلو آماده نماز , و تكبیر گفتن آنان نزدیك باشد , كسى كه در صف بعد ایستاده , مى تواند تكبیر بگوید ولى احتیاط مستحب آن است كه صبر كند تا تكبیر صف جلو تمام شود.
1428 - اگـر بداند نماز یك صف از صفهاى جلو باطل است در صفهاى بعد نمى تواند اقتدا كند , ولى اگر نداند نماز آنان صحیح است یا نه مى تواند اقتدا نماید.
1429 - هـرگـاه بـدانـد نماز امام باطل است , مثلا بداند امام وضو ندارد اگر چه خود امام ملتفت نباشد , نمى تواند به او اقتدا كند.
1430 - اگـر مـاموم بعد از نماز بفهمد كه امام عادل نبوده , یا كافر بوده , یا به جهتى نمازش باطل بوده , مثلا بى وضو نماز خوانده , نمازش صحیح است .
1431 - اگـر در بـین نماز شك كند كه اقتدا كرده یا نه , چنانچه به نشانه هایى اطمینان پیدا كند كه اقتدا كرده مثل این كه در حالى باشد , كه وظیفه ماموم است مثلا به حمد و سوره امام گوش مى دهد , باید نماز را به جماعت تمام كند و در غیر این صورت , باید نماز را به نیت فرادى تمام نماید.
1432 - اگـر مـامـوم در بـیـن نماز بدون عذر قصد انفراد نماید , صحت جماعتش محل اشكال است ولى نمازش صحیح است مگر آن كه به آنچه وظیفه نمازگذار در نماز فرادى است عمل نكرده باشد یا كارى كه نماز فرادى را ـ هر چند سهوا ـ باطل مى كند مثل زیادى ركوع انجام داده باشد , بلكه در بعضى موارد اگر به وظیفه نماز فرادى هم عمل نكرده باشد , باز نیز نمازش صحیح است مثلا اگر از اول نماز قصد انفراد را نداشته و قرائت نكرده , ولى در هنگام ركوع چنین قصدى برایش پیدا شود , در این صورت مى تواند نمازش را به قصد انفراد تمام كند و لازم نیست كه آن را اعاده نماید.
1433 - اگر ماموم بعد از حمد و سوره امام به واسطه عذرى , نیت فرادى كند لازم نیست حمد و سوره را بخواند , ولى اگر پیش از تمام شدن حمد و سوره نیت فرادى نماید , بنابر احتیاط لازم است مقدارى را كه امام خوانده نیز بخواند.
1434 - اگـر در بـین نماز جماعت نیت فرادى نماید , نمى تواند دوباره نیت جماعت كند , ولى اگر مردد شود كه نیت فرادى كند یا نه و بعد تصمیم بگیرد كه نماز را با جماعت تمام كند , جماعتش صحیح است .
1435 - اگر شك كند كه در بین نماز نیت فرادى كرده یا نه , باید بنا بگذارد كه نیت فرادى نكرده است .
1436 - اگـر مـوقـعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و به ركوع امام برسد , اگر چه ذكر امام تمام شده بـاشـد , نمازش صحیح است و یك ركعت حساب مى شود , اما اگر به مقدار ركوع خم شود و به ركوع امام نرسد , مى تواند نمازش را به نیت فرادى تمام كند.
1437 - اگـر مـوقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و مقدار ركوع خم شود و شك كند كه به ركوع امام رسیده یا نه , چنانچه شكش بعد از تجاوز محل باشد - مثل این كه بعد از تمام شدن ركوع شك كند - ظاهر آن است كه جماعتش صحیح است و در غیر این صورت مى تواند نماز را به نیت فرادى تمام كند.
1438 - اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند , و پیش از آن كه به اندازه ركوع خم شود , امام سر از ركـوع بردارد , مخیر است كه قصد فرادى كرده نماز را تمام كند یا این كه همراه امام به قصد قربت مطلقه به سجده رود و بعد در حال ایستادن تكبیر را به قصد اعم از تكبیرة الاحرام و ذكر مطلق تجدید كرده نماز را به جماعت بخواند.
1439 - اگـر اول نـماز یا بین حمد و سوره اقتدا كند و اتفاقا پیش از آن كه به ركوع رود , امام سر از ركوع بردارد نماز او صحیح است .
1440 - اگـر موقعى برسد كه امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است , چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد , باید بعد از نیت و گفتن تكبیرة الاحرام بنشیند و تشهد را به قصد قربت مطلقه با امام بخواند , ولى سلام را نگوید و صبر كند تا امام سلام نماز را بدهد , بعد بایستد بدون آن كه دوباره نیت كند و تكبیر بگوید , حمد و سوره را بخواند , و آن را ركعت اول نماز خود حساب كند.
1441 - مـامـوم نباید جلوتر از امام بایستد بلكه احتیاط واجب آن است كه اگر ماموم متعدد باشند مساوى امام نایستند , ولى اگر ماموم یك مرد باشد اشكال ندارد كه مساوى امام بایستد.
1442 - اگـر امـام مـرد و ماموم زن باشد , چنانچه بین آن زن و امام یا بین آن زن و ماموم دیگرى كه مرد است و زن به واسطه او به امام متصل شده است پرده و مانند آن باشد اشكال ندارد.
1443 - اگـر بـعد از شروع به نماز بین ماموم و امام , یا بین ماموم و كسى كه ماموم به واسطه او متصل به امام است , پرده یا چیز دیگرى حایل شود , جماعت باطل مى شود و لازم است ماموم به وظیفه منفرد عمل نماید.
1444 - احتیاط واجب آن است كه بین جاى سجده ماموم و جاى ایستادن امام بیش از بلندترین مراتب یك قدم فاصله نباشد , و هم چنین است اگر انسان به واسطه مامومى كه جلوى او ایستاده به امام متصل باشد , و احـتـیـاط مـستحب آن است كه جاى ایستادن ماموم یا جاى ایستادن كسى كه جلوى او ایستاده بیش از اندازه جسد انسان در حالى كه به سجده مى رود فاصله نداشته باشد.
1445 - اگـر مـاموم به واسطه كسى كه طرف راست یا چپ او اقتدا كرده به امام متصل باشد , و از جلو به امـام مـتـصـل نـبـاشـد , بـنابر احتیاط واجب باید با كسى كه در طرف راست یا چپ او اقتدا كرده بیش از بلندترین مراتب یك قدم فاصله نداشته باشد.
1446 - اگر در نماز بین ماموم و امام , یا بین ماموم و كسى كه ماموم به واسطه او به امام متصل است بیش از بلندترین مراتب یك قدم فاصله پیدا شود , منفرد مى شود و مى تواند نمازش را به قصد انفراد ادامه دهد.
1447 - اگر نماز همه كسانى كه در صف جلو هستند تمام شود و فورا براى نماز دیگرى به امام اقتدا نكنند , جماعت صف بعد باطل مى شود بلكه اگر هم فورا اقتدا بكنند صحت جماعت صف بعد محل اشكال است .
1448 - اگـر در ركـعـت دوم اقـتـدا كـند , لازم نیست حمد و سوره بخواند , ولى قنوت و تشهد را با امام مـى خواند , و احتیاط آن است كه موقع خواندن تشهد انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد , و زانوها را بـلند كند و باید بعد از تشهد با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند , و اگر براى سوره وقت ندارد حمد را تمام كند و در ركوع خود را به امام برساند , و اگر براى تمام حمد وقت ندارد مى تواند حمد را قطع كند , و با امام به ركوع رود , ولى احتیاط مستحب در این صورت آن است كه نماز را به نیت فرادى تمام كند.
1449 - اگـر مـوقعى كه امام در ركعت دوم نماز چهار ركعتى است اقتدا كند , باید در ركعت دوم نمازش كـه ركعت سوم امام است بعد از دو سجده بنشیند , و تشهد را به مقدار واجب بخواند و برخیزد , و چنانچه براى گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت ندارد , باید یك مرتبه بگوید و در ركوع خود را به امام برساند.
1450 - اگـر امـام در ركعت سوم یا چهارم باشد و ماموم بداند كه اگر اقتدا كند و حمد را بخواند به ركوع امام نمى رسد , بنابر احتیاط واجب باید صبر كند تا امام به ركوع رود , بعد اقتدا نماید.
1451 - اگـر در حـال قـیام ركعت سوم یا چهارم امام اقتدا كند , باید حمد و سوره را بخواند , و اگر براى سـوره وقـت نـدارد , بـاید حمد را تمام كند و در ركوع خود را به امام برساند , و اگر براى تمام حمد وقت ندارد , مى تواند حمد را قطع كند و با امام ركوع رود , ولى احتیاط مستحب در این صورت آن است كه قصد فرادى كرده و نماز را تمام كند.
1452 - كـسـى كـه مى داند اگر سوره یا قنوت را تمام كند به ركوع امام نمى رسد , چنانچه عمدا سوره یا قنوت را بخواند و به ركوع نرسد , جماعتش باطل مى شود و باید به وظیفه منفرد عمل نماید.
1453 - كسى كه اطمینان دارد كه اگر سوره را شروع كند یا تمام نماید به ركوع امام مى رسد , در صورتى كـه زیـاد طول نكشد بهتر آن است كه سوره را شروع كند , یا اگر شروع كرده , تمام نماید , ولى اگر زیاد طول بكشد , به طورى كه نگویند متابعت امام مى كند باید شروع نكند , و چنانچه شروع كرده تمام ننماید.
1454 - كـسـى كـه یـقین دارد اگر سوره را بخواند به ركوع امام مى رسد و متابعت امام از بین نمى رود , چنانچه سوره را بخواند و به ركوع نرسد جماعتش صحیح است .
1455 - اگـر امام ایستاده باشد و ماموم نداند كه در كدام ركعت است مى تواند اقتدا كند , ولى باید حمد و سوره را به قصد قربت بخواند اگر چه بعد بفهمد كه امام در ركعت اول یا دوم بوده .
1456 - اگر به خیال این كه امام در ركعت اول یا دوم است , حمد و سوره نخواند و بعد از ركوع بفهمد كه در ركـعـت سـوم یـا چهارم بوده نمازش صحیح است ولى اگر پیش از ركوع بفهمد , باید حمد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد , به طورى كه در مساله ( 1451 ) گفته شد عمل نماید.
1457 - اگـر به خیال این كه امام در ركعت سوم یا چهارم است حمد و سوره بخواند و پیش از ركوع یا بعد آن بـفـهمد كه در ركعت اول یا دوم بوده , نمازش صحیح است , و اگر در بین حمد و سوره بفهمد , لازم نیست آنها را تمام كند.
1458 - اگـر مـوقـعى كه مشغول نماز مستحبى است جماعت برپا شود , چنانچه اطمینان ندارد كه اگر نماز را تمام كند به جماعت مى رسد مستحب است نماز را رها كند و مشغول نماز جماعت شود , بلكه اگر اطمینان نداشته باشد كه به ركعت اول برسد مستحب است به همین دستور رفتار نماید.
1459 - اگـر مـوقعى كه مشغول نماز سه ركعتى یا چهار ركعتى است جماعت برپا شود , چنانچه به ركوع ركـعـت سوم نرفته و اطمینان ندارد كه اگر نماز را تمام كند , به جماعت مى رسد , مستحب است به نیت نماز مستحبى نماز را دو ركعتى تمام كند و خود را به جماعت برساند.
1460 - اگر نماز امام تمام شود و ماموم مشغول تشهد یا سلام اول باشد , لازم نیست نیت فرادى كند.
1461 - كسى كه یك ركعت از امام عقب مانده , بهتر آن است كه وقتى امام تشهد ركعت آخر را مى خواند , انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند نگهدارد و صبر كند تا امام سلام نماز را بگوید و بعد برخیزد.
و اگر در همانجا بخواهد قصد انفراد نماید مانعى ندارد.

نوشته شده توسط بستانی در سه شنبه 17 شهریور 1388 و ساعت 01:47 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ چرا مأمون امام رضا را ولی‌عهد خود کرد؟ + چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟ + مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟! + اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت سوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت دوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت اول+ زیارت اربعینی+ فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام + خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السّلام + فضیلت گریه بر امام حسین (ع)+ خواص گریه برای امام حسین علیه السلام + خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام + ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام + در سوگ اربعین + اربعین حسبنی

صفحات: