تبلیغات
امیر المؤمنین علی(ع) نور ولایت - مطالب شهریور 1388
شرایط واجب شدن زكاة | احکام نماز و روزه ,

 - زكاة در ده چیز گذشته در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته مى شود برسد و آن مال شخصى انسان باشد , و مالك آن آزاد باشد. 

- اگـر انـسان یازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد , اگر چه اول ماه دوازدهم زكاة بر او واجب مى شود , ولى اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند. 

- وجـوب زكـاة در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است كه مالك عاقل و بالغ باشد , ولى در گـنـدم و جـو و خـرمـا و كـشـمـش و هم چنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالك نمى باشد. 

- زكـاة گـندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آنها گندم و جو گفته شود , و زكاة كشمش وقتى واجـب مى شود , كه انگور مى باشد , و زكاة خرما وقتى واجب مى شود كه عرب به آن تمر گوید , ولى وقت مـلاحظه نصاب و دادن زكاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است , و در خرما و كشمش موقع چیدن آنها است .
و این وقت را وقت خشك شدن مى نامند. 

- در ثـبـوت زكاة در گندم و جو و كشمش و خرما كه در مساله پیش گفته شد , بنابر اقوى معتبر نیست كه مالك بتواند در آنها تصرف كند , پس اگر غایب باشد , و مال هم در دست خود یا وكیلش نباشد , مثلا كسى آنها را غصب كرده باشد باز هم زكاة در آنها ثابت است .

 - در ثبوت زكاة در طلا و نقره و مال التجاره كه گذشت , باید مالك عاقل باشد , اگر مالك در تمام سال یا در مقدارى از آن دیوانه باشد , زكاة بر او واجب نیست . 

- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر , و طلا و نقره در مقدارى از سال مست یا بیهوش شود , زكاة از او سـاقـط نـمى شود , و هم چنین است اگر موقع واجب شدن زكاة گندم و جو و خرما و كشمش مست یا بیهوش باشد. 

- در ثـبـوت زكاة در غیر گندم و جو خرما و كشمش شرط است كه مالك متمكن از تصرف در مال باشد , پس اگر كسى آن را غصب كرده باشد , كه نتواند در آن تصرف كند زكاة ندارد. 
- اگر طلا و نقره یا چیز دیگرى را كه زكاة در آن واجب است قرض كند و یك سال نزد او بماند , باید زكاة آن را بدهد , و بر كسى كه قرض داده چیزى واجب نیست .


نوشته شده توسط بستانی در سه شنبه 31 شهریور 1388 و ساعت 03:35 ب.ظ
احكام زكاة | احکام نماز و روزه ,

 زكاة در چند چیز واجب است :

 اول گندم .
دوم جو.
سوم خرما.
چهارم كشمش .
پنجم طلا.
ششم نقره .
هفتم شتر.
هشتم گاو.
نهم گوسفند.
دهم مال التجاره بنابر احتیاط لازم .


و اگر كسى مالك یكى از این ده چیز باشد با شرایطى كه بعدا گفته مى شود , باید مقدارى كه معین شده , به یكى از مصرفهایى كه دستور داده اند برساند. 

 - سـلـت كه دانه ایست به نرمى گندم و خاصیت جو را دارد , و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مى باشد , بنابر احتیاط واجب باید از آنها زكاة داده شود.


نوشته شده توسط بستانی در دوشنبه 30 شهریور 1388 و ساعت 03:31 ب.ظ
مسایل متفرقه زكاة فطره | احکام نماز و روزه ,

2032 - انسان باید زكاة فطره را به قصد قربت یعنى براى انجام خواست خداوند عالم بدهد و موقعى كه آن را مى دهد نیت دادن فطره نماید.
2033 - اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و بهتر آن است كه در ماه رمضان هم فطره را نـدهـد , ولى اگر پیش از رمضان به فقیر قرض بدهد , و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد , طلب خود را بابت فطره حساب كند , مانعى ندارد.
2034 - گندم یا چیز دیگرى را كه براى فطره مى دهد باید به جنس دیگر یا خاك مخلوط نباشد , و چنانچه مـخـلـوط بـاشد , اگر خالص آن به یك صاع برسد , و بدون جدا كردن قابل استفاده باشد یا جدا كردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد , یا آنچه مخلوط شده به قدرى كم باشد كه قابل اعتنا نباشد اشكال ندارد.
2035 - اگر فطره را از چیز معیوب بدهد , بنابر احتیاط واجب كافى نیست .
2036 - كسى كه فطره چند نفر را مى دهد , لازم نیست همه را از یك جنس بدهد مثلا اگر فطره بعضى را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد كافى است .
2037 - كـسـى كه نماز عید فطر مى خواند , بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد , ولى اگر نماز عید نمى خواند , مى تواند دادن فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد.
2038 - اگر به نیت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد , هر وقت آن را مى دهد نیت فطره نماید.
2039 - اگـر موقعى كه دادن زكاة فطره واجب است , فطره را ندهد و كنار هم نگذارد , بعدا بنابر احتیاط بدون این كه نیت ادا و قضا كند فطره را بدهد.
2040 - اگر فطره را كنار بگذارد , نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مالى دیگر را براى فطره بگذارد.
2041 - اگر انسان مالى داشته باشد كه قیمتش از فطره بیشتر است , چنانچه فطره را ندهد و نیت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد.
2042 - اگـر مـالـى را كـه براى فطره كنار گذاشته از بین برود چنانچه دسترسى به فقیر داشته و دادن فـطـره را تاخیر انداخته , یا در نگهدارى آن كوتاهى كرده , باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسى به فقیر نداشته , و در نگهدارى آن كوتاهى نكرده , ضامن نیست .
2043 - اگـر در مـحل خودش مستحق پیدا شود , احتیاط واجب آن است كه فطره را به جاى دیگر نبرد و اگر به جاى دیگر ببرد , و تلف شود , باید عوض آن را بدهد.

نوشته شده توسط بستانی در یکشنبه 29 شهریور 1388 و ساعت 02:00 ب.ظ
عید سعید فطر |

عید سعید فطر بر تمامی مسلمانهای جهان و عشاق اهل بیت نبی خدا محمد مصطفی(ص) 

مبارک باد


نوشته شده توسط بستانی در یکشنبه 29 شهریور 1388 و ساعت 09:51 ق.ظ
مصرف زکات فطره | احکام نماز و روزه ,
2022 - زكاة فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقراى شیعه كه داراى شرایط گذشته در مستحقین زكـاة مـال هـسـتـنـد , داد , و چنانچه در شهر از فقراى شیعه كسى نباشد , مى تواند آن را به فقراى دیگر مسلمانان داد , ولى در هر صورت نباید به ناصبى داده شود.
2023 - اگر طفل شیعه اى فقیر باشد , انسان مى تواند فطره او را به مصرف او برساند , یا به واسطه دادن به ولى او , ملك طفل نماید.
2024 - فـقیرى كه فطره به او مى دهند , لازم نیست عادل باشد , ولى احتیاط واجب آن است كه به شراب خوار و بى نماز و كسى كه آشكارا معصیت مى كند فطره ندهند.
2025 - به كسى كه فطره را در معصیت مصرف مى كند نباید فطره بدهند.
2026 - احـتـیـاط مستحب آن است كه به یك فقیر كمتر از یك صاع فطره ندهند , ولى اگر بیشتر بدهند هیچ اشكالى ندارد.
2027 - اگـر از جـنسى كه قیمتش دو برابر قیمت معمولى آن است مثلا از گندمى كه قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولى است , نصف صاع بدهد , كافى نیست , بلكه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد , كافى نیست .
2028 - انـسـان نمى تواند نصف صاع را از یك جنس مثلا گندم و نصف دیگر آن را از جنسى دیگر مثلا جو بدهد , بلكه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد كافى نیست .
2029 - مـسـتـحـب است در دادن زكاة فطره , خویشان و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد , و سزاوار است كه اهل علم و دین و فضل را بر دیگران نیز مقدم دارد.
2030 - اگـر انـسـان بـه خیال این كه كسى فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده , چنانچه مـالـى را كـه به او داده از بین نرفته باشد , باید پس بگیرد و به مستحق بدهد , و اگر نتواند بگیرد , باید از مال خودش عوض فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد , در صورتى كه گیرنده فطره مى دانسته آنچه را كـه گـرفته فطره است , باید عوض آن را بدهد و اگر نمى دانسته , دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید عوض فطره را بدهد.
2031 - اگـر كـسـى بـگوید فقیرم , نمى شود به او فطره داد , مگر آن كه از گفته او اطمینان پیدا شود یا انسان بداند كه قبلا فقیر بوده است

نوشته شده توسط بستانی در شنبه 28 شهریور 1388 و ساعت 01:58 ب.ظ
زکات فطره ( فطریه ) | احکام نماز و روزه ,
1999 - كـسـى كـه موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و بنده كس دیگر نیست , باید براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند , هر نفرى یك صاع كه گفته مى شود تقریبا سه كیلو است , از غـذاهـاى معمول در شهرش مانند , گندم یا جو یا خرما یا كشمش یا برنج یا ذرت به مستحق بدهد , و اگـر بـه جـاى آن پول هم بدهد كافى است , و احتیاط لازم آن است كه از غذاهایى كه در شهرش معمول نیست ندهد هر چند گندم یا جو یا خرما یا كشمش باشد.
2000 - كـسـى كـه مـخـارج سال خود و عیالاتش را ندارد , و كسى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زكاة فطره بر او واجب نیست .
2001 - انـسان فطره كسانى را كه در غروب شب عید فطر نان خور او حساب مى شوند , باید بدهد , كوچك بـاشـند یا بزرگ , مسلمان باشند یا كافر , دادن خرج آنها بر او واجب باشد یا نه , در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.
2002 - اگـر كسى را كه نان خور او است و در شهر دیگر است وكیل كند كه از مال او فطره خود را بدهد , چنانچه اطمینان داشته باشد كه فطره را مى دهد , لازم نیست خودش فطره او را بدهد.
2003 - فـطـره مـهمانى كه پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او - هر چند موقتا - حساب مى شود , بر او واجب است .
2004 - فـطـره مـهمانى كه پیش از غروب شب عید بدون رضایت صاحبخانه وارد مى شود , و مدتى نزد او مى ماند , بنابر احتیاط واجب است و هم چنین است فطره كسى كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجى او را بدهد.
2005 - فـطره مهمانى كه بعد از غروب شب عید فطر وارد مى شود در صورتى كه نان خور او حساب شود , بـنـابـر احتیاط واجب است والا واجب نیست , اگر چه پیش از غروب او را دعوت كرده باشد , و در خانه او افطار كند.
2006 - اگـر كسى موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد , در صورتى كه دیوانگى او تا ظهر روز عید فطر باقى باشد , زكاة فطره بر او واجب نیست , والا بنابر احتیاط واجب لازم است فطره را بدهد.
2007 - اگـر پـیش از غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد , یا فقیر غنى شود , در صورتى كه شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد , باید زكاة فطره را بدهد.
2008 - كـسى كه موقع غروب شب عید فطر , زكاة فطره بر او واجب نیست , اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهاى واجب شدن فطره در او پیدا شود , احتیاط واجب آن است كه زكاة فطره را بدهد.
2009 - كـافـرى كـه بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست , ولى مسلمانى كه شیعه نبوده , اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود باید زكاة فطره را بدهد.
2010 - كـسـى كـه فقط به اندازه یك صاع گندم و مانند آن را دارد , مستحب است زكاة فطره را بدهد و چنانچه عیالاتى داشته باشد , و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مى تواند به قصد فطره آن یك صاع را به یكى از عـیـالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگرى بدهد و هم چنین تا به نفر آخر برسد , و بهتر است نفر آخـر چـیزى را كه مى گیرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد , و اگر یكى از آنها صغیر باشد , ولى او به جاى او مى گیرد , و احتیاط آن است كه چیزى را كه براى صغیر گرفته به كسى ندهد.
2011 - اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود واجب نیست فطره او را بدهد , ولى احتیاط واجب آن است كه فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پیش از ظهر عید نان خور او حساب مى شوند بدهد.
2012 - اگـر انسان نان خور كسى باشد و پیش از غروب نان خور كس دیگر شود , فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود , باید شوهرش فطره او را بدهد.
2013 - كسى كه دیگرى باید فطره او را بدهد , واجب نیست فطره خود را بدهد.
2014 - اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان بنابر احتیاط واجب مى شود , چنانچه داراى شرایط گذشته در مساله ( 1999 ) باشد , فطره خویش را بدهد.
2015 - اگـر كسى كه فطره او بر دیگرى واجب است خودش فطره را بدهد , از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى شود.
2016 - زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد , چنانچه نان خور شخص دیگرى باشد , فطره اش بر آن كس واجب است و اگر نان خور شخص دیگرى نیست , در صورتى كه فقیر نباشد , باید فطره خود را بدهد.
2017 - كسى كه سید نیست , نمى تواند به سید فطره بدهد , حتى اگر سیدى نان خور او باشد , نمى تواند فطره او را به سید دیگرى بدهد.
2018 - فطره طفلى كه از مادر یا دایه شیر مى خورد , بر كسى است كه مخارج مادر یا دایه را مى دهد , ولى اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمى دارد , فطره طفل بر كسى واجب نیست .
2019 - انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد , باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.
2020 - اگـر انسان كسى را كه اجیر مى نماید , مانند بنا و نجار و خادم مخارج او را بدهد به طورى كه نان خور او محسوب شود , باید فطره او را هم بدهد , ولى چنانچه فقط مزد كارش را بدهد , واجب نیست فطره او را بدهد.
2021 - اگر پیش از غروب شب عید فطر بمیرد , واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند , ولى اگر بعد از غروب بمیرد مشهور فرموده اند باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند , ولى این حكم خالى از اشكال نیست , و مقتضاى احتیاط ترك نشود

نوشته شده توسط بستانی در جمعه 27 شهریور 1388 و ساعت 01:55 ب.ظ
احكام خمس | احکام نماز و روزه ,

در هفت چیز خمس واجب مى شود :

اول منفعت كسب .
دوم معدن .
سوم گنج .
چهارم مال حلال مخلوط به حرام .
پنجم جواهرى كه به واسطه غواصى یعنى فرو رفتن در دریا به دست مى آید.
ششم غنیمت جنگ .
هفتم بنابر مشهور زمینى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد.


نوشته شده توسط بستانی در پنجشنبه 26 شهریور 1388 و ساعت 03:29 ب.ظ
اجیر گرفتن براى نماز | احکام نماز و روزه ,
1542 - بـعـد از مرگ انسان , مى شود براى نماز و عبادتهاى دیگر او كه در زندگى بجا نیاورده , دیگرى را اجیر كنند , یعنى به او مزد دهند كه آنها را بجا آورد.
و اگر كسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است .
1543 - انـسـان مـى تـواند براى بعضى از كارهاى مستحبى مثل حج و عمره و زیارت قبر پیغمبر و امامان عـلیهم السلام , از طرف زندگان اجیر شود , و نیز مى تواند كار مستحبى را انجام دهد , و ثواب آن را براى مردگان یا زندگان هدیه نماید.
1544 - كـسـى كـه بـراى نماز قضاى میت اجیر شده , باید یا مجتهد باشد یا نماز را بر طبق تقلید صحیح انجام دهد.
یا آن كه عمل به احتیاط كند در صورتى كه موارد احتیاط را كاملا بداند.
1545 - اجیر باید موقع نیت , میت را معین نماید و لازم نیست اسم او را بداند , پس اگر نیت كند از طرف كسى نماز مى خوانم كه براى او اجیر شده ام كافى است .
1546 - اجیر باید عمل را به قصد آنچه در ذمه میت است به جا آورد و اگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را براى او هدیه كند كافى نیست .
1547 - باید كسى را اجیر كنند كه اطمینان داشته باشند عمل را انجام مى دهد.
1548 - كـسى را كه براى نمازهاى میت اجیر كرده اند , اگر بفهمند كه عمل را بجا نیاورده یا باطل انجام داده , باید دوباره اجیر بگیرند.
1549 - هرگاه شك كند كه اجیر عمل را انجام داده یا نه , اگر چه بگوید , انجام داده ام , ولى اطمینان به گفته او نباشد , باید دوباره اجیر بگیرد.
و اما اگر شك كند كه عمل او صحیح بوده یا نه , مى تواند بنابر صحت آن بگذارد.
1550 - كـسـى كـه عـذرى دارد مـثلا با تیمم یا نشسته نماز مى خواند مطلقا بنابر احتیاط نمى شود براى نمازهاى میت اجیر كرد , اگر چه نماز میت هم همان طور قضا شده باشد.
1551 - مـرد براى زن و زن براى مرد مى تواند اجیر شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز باید اجیر به تكلیف خود عمل نماید.
1552 - در قـضـاى نمازهاى میت ترتیب واجب نیست مگر در نمازهایى كه اداء آنها ترتیب دارد , مثل نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا از یك روز چنان كه سابقا گذشت .
1553 - اگـر با اجیر شرط كنند كه عمل را به طور مخصوصى انجام دهد باید همان طور بجا آورد , و اگر بـا او شـرط نـكـنند , باید در آن عمل به تكلیف خود رفتار نماید , و احتیاط مستحب آن است كه از وظیفه خـودش و میت هر كدام كه به احتیاط نزدیك تر است , به آن عمل كند , مثلا اگر وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تكلیف او یك مرتبه است , سه مرتبه بگوید.
1554 - اگر با اجیر شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند , باید مقدارى از مستحبات نماز را كه معمول است بجا آورد.
1555 - اگـر انـسان چند نفر را براى نماز قضاى میت اجیر كند , بنابر آنچه در مساله ( 1552 ) گفته شد لازم نیست براى هر كدام آنها وقتى را معین نماید.
1556 - اگـر كسى اجیر شود كه مثلا در مدت یك سال نمازهاى میت را بخواند و پیش از تمام شدن سال بـمـیرد , باید براى نمازهایى كه مى دانند بجا نیاورده , دیگرى را اجیر نمایند , و اگر احتمال مى دهند كه بجا نیاورده بنابر احتیاط واجب نیز اجیر بگیرند.
1557 - كسى را كه براى نمازهاى میت اجیر كرده اند , اگر پیش از تمام كردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد , چنانچه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند , مى توانند اجرة المسماى باقى مانده را گرفته یا آن كه اجاره را فسخ نمایند , و اجرة المثل او را بدهند و اگر شرط نكرده باشند كه خـودش بـخـوانـد باید ورثه اش از مال او كسى را اجیر بگیرند اما اگر نداشته باشد بر ورثه او چیزى واجب نیست .
1558 - اگر اجیر پیش از تمام كردن نمازهاى میت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد , بعد از عمل به دستورى كه در مساله قبلى ذكر شد.
اگر چیزى از مال او زیاد آمد , در صورتى كه وصیت كرده باشد و ورثه اجازه بدهند , براى تمام نمازهاى او اجیر بگیرند , و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز او برسانند.

نوشته شده توسط بستانی در چهارشنبه 25 شهریور 1388 و ساعت 03:15 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ چرا مأمون امام رضا را ولی‌عهد خود کرد؟ + چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟ + مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟! + اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت سوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت دوم+ اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) - قسمت اول+ زیارت اربعینی+ فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام + خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السّلام + فضیلت گریه بر امام حسین (ع)+ خواص گریه برای امام حسین علیه السلام + خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام + ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام + در سوگ اربعین + اربعین حسبنی

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7